Edit

وبسایت مرجع

عرفان کیهانی (حلقه)

عرفان کیهانی (حلقه)

سلسله ی موی دوست، حلقه ی دام بلاست
هرکه دراین حلقه نیست، فارغ ازاین ماجراست «سعدی »

عرفان کیهانی( حلقه)، نگرشی است عرفانی که با چهار چوب عرفان این مرز و بوم مطابقت دارد. اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی استوار است و همه ی مسیر سیر و سلوک آن، از طریق اتصال به این حلقه ها صورت می گیرد. فیض الهی به صورت های مختلف در حلقه های گوناگون جاری بوده که در واقع همان حلقه های رحمت عام الهی است که می تواند مورد بهره برداری عملی قرار گیرد. از آن جا که اتصال نمی تواند بر اساس تکنیک و فن و روش حاصل شود؛ لذا در این شاخه نیز هیچ گونه فن و روش، تکنیک و ... وجود نداشته و در آن توان های فردی هیچ جایگاهی ندارد.

عرفان کیهانی (حلقه)

سلسله ی موی دوست، حلقه ی دام بلاست
هرکه دراین حلقه نیست، فارغ ازاین ماجراست  «سعدی »

عرفان کیهانی( حلقه)، نگرشی است عرفانی که با چهار چوب عرفان این مرز و بوم مطابقت دارد. اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی استوار است و همه ی مسیر سیر و سلوک آن، از طریق اتصال به این حلقه ها صورت می گیرد. فیض الهی به صورت های مختلف در حلقه های گوناگون جاری بوده که در واقع همان حلقه های رحمت عام الهی است که می تواند مورد بهره برداری عملی قرار گیرد. از آن جا که اتصال نمی تواند بر اساس تکنیک و فن و روش حاصل شود؛ لذا در این شاخه نیز هیچ گونه فن و روش، تکنیک و … وجود نداشته و در آن توان های فردی هیچ جایگاهی ندارد.