انتشارات

ﻛﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻛﺘﺎب “ﻋﺮﻓﺎن ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ (ﺣﻠﻘﻪ)” ﻛﻪ در ۷ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ۵ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ در ﻫﺮ ﭼﺎپ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﻛﺘﺎب “اﻧﺴﺎن از ﻣﻨﻈﺮی دﻳﮕﺮ” ﻛﻪ در ۹ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ۱۰ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ در ﻫﺮ ﭼﺎپ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﻲ و آﻟﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺳﺖ.
 • ﻛﺘﺎب “ﺑﻴﻨﺶ اﻧﺴﺎن” ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، روﺳﻲ، ارﻣﻨﻲ و ﻋﺮﺑﻲ آن ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ ﭼﺎپ اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻛﺘﺎب ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت E- BOOK در ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

Mohammadali-Taheri10

در ﻛﻨﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺐ، ﺑﺨﺸﻲ از ﮔﺰارﺷﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎره دو روش ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” و “ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﺗﺮاﭘﻲ”، در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺠﻼت “ﻃﺐ ﻛﻞ ﻧﮕﺮ” و “داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ” ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” و “ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی” را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.

درﺧﺼﻮص “ﻓﺮادرﻣﺎنی”، وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ:

 • ﺳﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ از اﻳﻦ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮردی (Case Reports) اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ (Proposal) درﺑﺎره اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ “ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮوﻧﺸﻜﺘﺎزی ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ رﻳﻪ” اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ داﻧﺸﻮری، درﺳﺎل ۱۳۸۸-۸۹ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
 • وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺛﺮ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” ﺑﺮ “ﻧﺎزاﺋﻲ” دارد. ﮔﺰارش ﻫﺎی اﻳﻦ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد.
 • وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﺗﺮاﭘﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی را اراﻳﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ:

 • اوﻟﻴﻦ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ.”

Mohammadali-Taheri11

Mohammadali-Taheri12

در ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻜﺮی و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻨﺸﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ، وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدند:

 • وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ “ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ…” در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ “ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﻮزش”، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺳﺮاﺳﺮی اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎل ۱۳۸۸
 • وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ “ﺑﻴﻨﺶ اﻧﺴﺎن” ﺿﻤﻴﻤﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۸۹ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ “راه ﻛﻤﺎل”
 • وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ “ﻋﺮﻓﺎن از ﻣﻨﻈﺮی دﻳﮕﺮ” ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۸۹ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ “راه ﻛﻤﺎل”
 • وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ “از ﻧﻈﺎره ﺗﺎ ﻧﻈﺮ” ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۸۹ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ “ﮔﺰارش”

Mohammadali-Taheri13

کتاب های آماده چاپ:

 • ﻛﺘﺎب اﻧﺴﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺖ
 • ﻛﺘﺎب ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی(ﺟﻠﺪ اول)
 • ﻛﺘﺎب ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ(ﺟﻠﺪ اول)
 • ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮارﮔﺎﻧﻴﻚ

ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ:

اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آﻣﻮزهﻫﺎی “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” و “ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی”، ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪد آن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮری ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺣﻀﻮری ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ:

 • ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ “ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺮ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎری آﺳﻢ” در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۸ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره “۳۸۹/۷۷-پ” ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.
 • ﻃﺮح “اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ درد ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ” در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن “اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ”  ﺗﻬﺮان درﺳﺎل های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱۱۰ ﺑﻴﻤﺎر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ در ۷۰ درﺻﺪ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﻃﺮح “ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮوﻧﺸﻜﺘﺎزی ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ رﻳﻪ” در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن “ﻣﺴﻴﺢ داﻧﺸﻮری” ﺗﻬﺮان ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۸۸-۹ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ داد.
 • ﻃﺮح “اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ درﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ” درﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ “ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان” در ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺷﻴﻮه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭘﻮﺳﺖ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ”ﭘﺰﺷﻜﻲ” و “رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ” آﻣﺎده و در ﺣﺎل اﺟﺮا:

 • ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن “ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” ﺑﺮ:

ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﻟﻴﺰی، ﻋﻮارض رﻳﻮی ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع ۱ و ۲، ﻛﺒﺪ ﭼﺮب، ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮوﺋﻴﺪی و ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﻴﺮوﺋﻴﺪی، MS، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اوﻟﻴﻪ (Essential)، ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮی، COPD، PPH، اﻳﺪز و ده ﻫﺎ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ.

 • ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن “ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﺗﺮاﭘﻲ” ﺑﺮ:

ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۸۹، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻓﻮﺑﻴﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼل ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ-ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻛﺮج در ﺳﺎل ۱۳۸۹، ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﺧﺘﻼل ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ- ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ، ﺷﻬﺮ ﻛﺮج در ﺳﺎل ۱۳۸۹ و ده ﻫﺎ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ.

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎﻣﻞ و اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ “دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎی آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان”، “داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان”، “داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ ارﻣﻨﺴﺘﺎن” و “آﻛﺎدﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻛﻮ اﻧﺮژی ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن” و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” و “ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی” در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ، ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. دوره ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از راﻫﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﻒ: ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻫﻤﻜﺎری ﻋﻠﻤﻲ و اراﺋﻪ دو رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻫﺎی آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (ﻃﻲ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ) ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ در آﻣﻮزش ﻫﺎی آزاد در رﺷﺘﻪ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.

Payan-name-Tehran-Universiti

ب: ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان (اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻖ) در زمینه فرادرمانی و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی که ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاهینامه ﺷﺮﻛﺖ در رﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ از این دانشگاه ﮔﺮدﻳﺪ.

Payan-name-Olum-Pezeshki2

ج: ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه طب ﺳﻨﺘﻲ ارﻣﻨﺴﺘﺎن، ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ دو رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮﻣﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﻴﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮده و ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه، دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ، ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ و در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی را آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ.

29

د: ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ روش ﻫﺎی ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی (ذﻫﻦ-روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮاﻛﻞ ﻧﮕﺮ) ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ (ﺣﻠﻘﻪ) و آﻛﺎدﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻛﻮاﻧﺮژی و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﻮﻧﺶ از ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ، دو ﻃﺮف ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮده ای را در آﻳﻨﺪه دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺪرک در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ درﺟﻪ دﻛﺘﺮا ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

28

ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه:

ایشان ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺧﺼﻮص راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ درﻣﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم راﻫﮕﺸﺎی ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی اراﻳﻪ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-۱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺮا ﻛﻞ ﻧﮕﺮی (ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻴﻨﺸﻲ ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ)

-۲ ﻧﻈﺮﻳﻪ “ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﻌﻮری” ﻳﺎ “ اﺷﺘﺮاک ﺷﻌﻮری اﺟﺰا” (ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” و “ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی”)

-۳ ﺗﺌﻮری ﻣﻴﺪان ﺷﻌﻮری

 • ﺗﺌﻮری رﻓﺘﺎر در ﻣﻴﺪان ﺷﻌﻮری
 • ﺗﺌﻮری ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺷﻌﻮری
 • ﺗﺌﻮری آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻌﻮری

-۴ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﺷﻌﻮری

 • ﺗﺌﻮری ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻌﻮری
 • ﺗﺌﻮری ﻛﭙﻲ ﺳﺎزی ﺷﻌﻮری
 • ﺗﺌﻮری ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺷﻌﻮری (ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز)
 • ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻌﻮری و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش و ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﻲ در ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ
 • ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻌﻮر و ﺿﺪ ﺷﻌﻮر، ﻣﺤﻮر وﺟﻮدی و آﺷﻜﺎری آن در ﺑﺮﮔﺮدان ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻼم

-۵ ﺗﺌﻮری رد ﻧﻘﺶ ژن در ﻋﺪم درﻣﺎن

-۶ ﺗﺌﻮری ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮی

-۷ ﺗﺌﻮری ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻐﺰ

-۸ ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در درﻣﺎن و ﻧﺎزاﻳﻲ

-۹ ﺗﺌﻮری اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ، ﺳﻮﻳﭽﻴﻨﮓ و رﻳﻜﺎوری

-۹ ﺗﺌﻮری راﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻧﻴﺮوی ﺣﻴﺎت SUB DNA

-۱۰ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ذﻫﻦ و روان.

-۱۱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ

-۱۲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی ﻳﺎ ذﻫﻦ ـ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮاﻛﻞ ﻧﮕﺮ

-۱۳ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻤﻔﺎزی ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﻔﺎزی ﻋﺎرض ﻣﻲ ﺷﻮد

-۱۴ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻤﻔﺎزی ﻛﺎﻟﺒﺪی و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﻔﺎزی اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد

-۱۵ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎری

-۱۶ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺎی ﻣﻮازی ﻫﻤﺴﺎن و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن

-۱۷ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎور

-۱۸ ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﺗﻔﻜﻴﻚ WQ و MQ از IQ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻮش، ﻋﻘﻞ و ﺣﺎﻓﻈﻪ.

-۱۹ ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎی ذﻫﻨﻲ و ﻓﺮاذﻫﻨﻲ.

-۲۰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن.

ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﻲ، ﺟﻮاﻳﺰ، ﻋﻨﺎوﻳﻦ و اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮی، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” و “ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی”

۱٫  داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘﺲ از ۳ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص روش ﻫﺎی ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ” و “ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی”، در ﺗﺎرﻳﺦ ۲۰۱۰ ﻣﻴﻼدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ (۱۳۸۹/۷/۲۸) ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮی، ﺑﺮای ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، درﺟﻪ دﻛﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری اﻫﺪا ﻛﺮد. (REPUBLIC OF ARMENIA‐ UNIVERCITY OF TRADITIONAL MEDICINE)

3031

32

33-1

۲٫  درﻳﺎﻓﺖ دﻛﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری ۲۰۰۹ ﻣﻴﻼدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ (۱۳۸۹/۸/۱۷) در رﺷﺘﻪ “ﻃﺐﻣﻜﻤﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ” از آﻛﺎدﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ اﻛﻮ اﻧﺮژی (INTERNATIONAL ECOENERGY ACADEMI) ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن.

34

۳٫  درﻳﺎﻓﺖ دﻛﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری ۲۰۱۰ ﻣﻴﻼدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ (۱۳۸۹/۸/۱۹) در رﺷﺘﻪ “ﻋﺮﻓﺎن” از آﻛﺎدﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ اﻛﻮ اﻧﺮژی (INTERNATIONAL ECOENERGY ACADEMI) ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن.

Mohammad Ali Taheri

۴٫  اﻋﻄﺎء ﻧﺸﺎن ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ درﺟﻪ آﻓﻴﺴﺮ OFFICER از ﻛﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اروﭘﺎ (در ﺑﺮوﻛﺴﻞ و ﺑﻠﮋﻳﻚ) و ﺷﻬﺮدار ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی (ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد درﺟﻪ OFFICER از درﺟﻪ ﺷﻮاﻟﻴﻪ در ﻛﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اروﭘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ)

36

22

13

 

۵٫  اﻋﻄﺎء مدال طلای اداره ثبت اختراعات و نوآوری های پژوهشی فدراسیون روسیه در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

39

Mohammad Ali Taheri

100

۶٫  اﻋﻄﺎء مدال طلای وزارت آموزش و تحقیقات رومانی در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

5_Mohammad_Ali_Taheri_Eureka

200-2

Mohammad Ali Taheri

۷٫  اﻋﻄﺎء ﻣﺪال ﻃﻼ و ﺟﺎﻳﺰه وﻳﮋه و ﻛﺎپ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ Innova ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی

38

Mohammad Ali Taheri
Mohammad Ali Taheri

۸٫  اﻫﺪاء ﻣﺪرک ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ رﺳﻤﻲInternational medical forum  ﻣﺴﻜﻮ در ﺧﺼﻮص:  روش درﻣﺎن ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی

Mohammad Ali Taheri

 

۹٫  اﻫﺪاء ﻣﺪرک ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ رﺳﻤﻲInternational medical forum ﻣﺴﻜﻮ در ﺧﺼﻮص: روش ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ

medical-froum-faradarmani

 

۱۰٫  اﻫﺪاء ﻣﺪرک ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ رﺳﻤﻲInternational medical forum ﻣﺴﻜﻮ در ﺧﺼﻮص: روش ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ

medical-forum-science

 

۱۱٫  ﻛﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼی ۲۰۱۰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ و ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺑﺮای ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ.” INTERNATIONAL CYBER GENIUS INVENTOR FAIR IN KOREA (CIGIF 2010)

Mohammad Ali Taheri

 

۱۲٫  ﻛﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼی ۲۰۱۰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ و ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺑﺮای ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ “ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی.” INTERNATIONAL CYBER GENIUS INVENTOR FAIR IN KOREA(CIGIF 2010)

7

 

۱۳٫  ﻛﺴﺐ ﻛﺎپ ادﻳﺴﻮن ۲۰۱۰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ و ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺑﺮای ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی.” INTERNATIONAL CYBER GENIUS INVENTOR FAIR IN KOREA(CIGIF 2010)

edison-cup

 

۱۴٫  ﻛﺴﺐ ﻛﺎپ (AIA) 2010 اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮآوران آﺳﻴﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ و ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺑﺮای ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ اﻳﺮاﻧﻲ “ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی.” INTERNATIONAL CYBER GENIUS INVENTOR FAIR IN KOREA (CIGIF 2010)

6

اطلاعیه جوایز اهدایی مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه بر روی سایت:

korea-news

Two Special Prizes from CIGIF 2010 & AIA(Asia Invention Associatin) with two Gold Medals to two complementary medicines of “Faradarmani” and “Psymentology” by Dr Master Mohamad Ali Taheri from Iran

글쓴이 : KINEWS

주소: 서울시 용산구 청파동۳가 ۴۸-۲ ۲층 | 발행인 : 홍성모 | ☎ ۰۲-۷۱۱-۰۰۶۶

Copyright ⓒ KINEWS. All rights reserved. | E-mail : kinews7@gmail.com

 

It is more than three decades since the foundation of Inter universal Gnosticism (Erfan Halqeh) and its subdivisions including the two complementary medicines of “Faradarmani” and “Psymentology” by Dr Master Mohamad Ali Taheri in Iran. Currently about 20000 trainers are teaching the concepts of this pathway worldwide and there are millions of people who are familiar with and users of its practical applications.

Experience gained through the practical part of this Gnosticism -specially the complementary medical methods of “Faradarmani” and “Psymentology”- has brought about outstanding results, and due to the unique effectiveness of these methods among different types of complementary medicines; it has attracted the attention of many medical doctors and health service professionals through the past decade.

Currently extensive research is going on by the professional groups of scientists, medical doctors, and psychologists about the effects of these two complementary medical branches on humans, animals, and plants even in Laboratory environment and at the cellular molecular level. Numerous scientific articles and reports have been published about the research results and the effectiveness of these methods on different kinds of diseases. Now, Faradarmani and Psymentology fields of activity have expanded to research groups of “Cellular- Molecular” , “Veterinary and “Dentistry”.

In Faradarmani: treatment of physical, psychological, and psychosomatic (involves both psych and ‘soma=body’) diseases are considered, whilst Psymentology considers the treatment of mental, and mentosomatic (‘involves both mental =mind’ and’ soma=body’) illnesses in an exceptional way. These methods are described based on the theory of “The Consciousness Bond” or “Parts having consciousness in common”. According to this theory, when a link is established between the “whole” consciousness (The Inter universal Consciousness) and the consciousness of a “part” [of human being]; the whole  consciousness –via the consciousness of the mind- is capable of correcting, repairing and curing the mind, psyche and body thus healing and recovery will take place. Consciousness of the “parts” includes the consciousness of countless different components which comprise human being.

The “whole” consciousness is the awareness and intelligence leading the universe. It is necessary to note that research fields and activities of this organization are not limited to Complementary and Alternative Medicine; and also in other fields such as Gnosticism, Philosophy, Social sciences, Physics and Astronomy intensive researches are taking place on the proposed theories in such areas.

Master Mohamad Ali Taheri has introduced these methods and education publishing books and articles, holding educational classes and also training instructors for this science through the past two decades.

ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ

۱٫ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﻜﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

۲٫ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن. درﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻫﺠﺪه ﭘﻮﺳﺘﺮ ازﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ.

۳٫ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺳﺘﺎد ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

40

۴٫ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺗﺴﻜﻴﻨﻲ در ﺳﺮﻃﺎن در داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻮﺳﺘﺮ ازﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دﻓﺎع ﺷﺪ.

۵٫ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در آﻧﺘﺎﻟﻴﺎ-ﺗﺮﻛﻴﻪ

۶٫ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﺮﻓﺎن ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ و ﻓﺮادرﻣﺎﻧﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل .۱۳۸۶

۷٫ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﺎرﮔﺎه و ﻏﺮﻓﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻨﮕﺮه

۸٫ ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ- ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری اﻳﺮان

۹٫ ﻫﻤﺎﻳﺶ “ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ” داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان

 

قسمت سوم

 

در سال۱۳۸۹ ، زمانیکه کلاسها ی آقای طاهری با استقبال شدید روبرو‌ بود ‌و در دانشگاه های معتبری مانند دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر مراکز آموزشی معتبر تشکیل می‌شد از یک طرف رسانه های دولتی ایران با پخش اخبار اهداى جوایز آقای طاهری از مراکز تحقیقاتى و دانشکاههاى خارجى این را یک دستاورد و وموققیت ملی برای ایران مینامیدند و از طرف دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدلیل نامعلومی تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده کار آقای طاهری را متوقف نماید.
سپاه به بهانه اینکه کلاسها ی آقای طاهری پر جمعیت است و تأمین امنیت آن کار ساده ای نیست ابتدا کلاسها را بطور موقت تعطیل و بدنبال آن با طرح اتهامات واهی آقای طاهری را بازداشت نموده و کلاسها را بطور کامل تعطیل کرد.
در این راستا ، سازمان اطلاعات سپاه، سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت کشور ایشان را دستگیر و پس از ۶۷ روز حبس در سلول انفرادی در بند ٢-الف زندان اوین (بازداشتگاه اختصاصی سازمان اطلاعات سپاه)،ایشان را با قید وثیقه آزاد کرد اما مرتباً تحت بازجویى قرار داد تا آنکه مجددا اردیبهشت سال ۱۳۹۰ با پاپوش‌های امنیتی و اتهامات ساختگی ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فی الارض و سب النبی دستگیر و به سلول انفرادی همان بند منتقل گردید. آنچه بعد از آن بر او گذشته است در نامه زیر که توسط وی در تابستان ۱۳۹۷ به دادگاه کارکنان دولت ارسال شده نشان دهنده عمق بی عدالتی است که به او اعمال شده است و این نامه توسط ایشان به دادگاه کارکنان دولت ارسال گردیده است.

متن نامه

‎با سلام و احترام، بدینوسیله در موارد ارتکاب تخلفات عمدی و جرائم سازمان یافته مقامات قضایی ایران مرتبط با پروندهء اینجانب جهت هرگونه بررسی و اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد

‎١_در تاریخ ۸۹/۱/۲۹ نیروهای امنیتی ثارالله اقدام به دستگیری و بازداشت موقت غیرقانونی اینجانب به اتهامات پوچ و واهی عضویت در سازمان مارکسیستی چریکهای فدایی خلق ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، ترور افراد متعدد، تهدید افراد متعدد به قتل و… نموده و از طریق ایجاد رعب و وحشت، تهدید به صدمه رسانیدن به اعضای خانواده و… قصد گرفتن اعترافات کذب دیکته شدهء زوری داشتند که موفق به تحقق اهداف شوم خود نشدند (قرار منع‌تعقیب اتهامات فوق الذکر به دنبال درخواست دیوان محترم در رأی صادره آذر ٩۴ مبنی بر ارائهء ادلهء اثبات و عدم وجود هرگونه سند و مدرکی جهت اثبات در تاریخ ٩۵/٠۴/١٣ صادر شده‌است)

‎٢_ متعاقب شکست در مورد اخذ اعترافات کذب دیکته شده به شرح فوق به دنبال چندین ماه بازجویی غیرقانونی در اماکن شخصی و انتقال از این محل به دادسرای شهید مقدس، آقای اسدی بازپرس شعبهء پنجم، در تاریخ ٩٠/٠٢/١۴، اتهام افساد فی الارض را بدون آن‌که اقدامات کذب انتسابی با قانون قدیم یعنی عناوین مندرج در موارد ١٨٣ تا ١٨٨ (ق.م.ا) مطابقت داشته باشد (طبق آراء دیوان) تفهیم اتهام و اقدام به بازداشت موقت غیرقانونی من نموده‌اند که تا کنون ادامه دارد (نقض مادهء ٢۴٢ ا.د.ک _ صرف‌نظر از سایر جرایم ارتکابی بازپرس اسدی)

‎٣_ قاضی پیرعباسی ریاست شعبهء ٢۶ دادگاه انقلاب که میبایستی به دلایل فوق‌الذکر، برائت از اتهام انتسابی را در دادگاه برگزار شدهء سال ٩٠ صادر می‌نمود با طرح سؤالاتی نامربوط و نامرتبط با عناوین مندرج در موارد ١٨٣ تا ١٨٨ ( ق.م.ا) جرم افساد فی الارض به بهانهء تکمیل تحقیقات، پرونده را به صورت غیرقانونی مفتوح گذاشته و زمینهء دستگیری ١۵٠ نفر از افراد شرکت کننده در کلاس‌های مؤسسهء قانونی اینجانب را توسط کارشناسان امنیتی ثارالله را فراهم می‌کنند و این عده در معرض انواع شکنجه و تهدید خانواده و… قرار گرفته تا با ارائهء اعترافات کذب دیکته شدهء زوری به دروغ شهادت بدهند که توسط من گمراه شده اند؟؟؟
‎تا از این طریق جرم افساد فی الارض من به اثبات برسد، در حالی که ارائهء چنین شهادتنامه‌هایی هیچ گونه ارزشی برای اثبات جرم افساد فی الارض در قانون قدیم و قانون جدید ندارد، ضمن اینکه در این مورد نیز موفق به اخذ چنین شهادتنامه‌های دروغین هم نشدند (صرف‌نظر از سایر جرائم ارتکابی قاضی پیرعباسی و …)

‎۴_با مفتوح ماندن غیرقانونی پروندهء افساد فی الارض و جانشین شدن قاضی احمدزاده به جای قاضی پیرعباسی در سال ٩٣ با توجه به اینکه اتهام انتسابی با قانون قدیم مطابقت نداشته و توطئهء اخذ شهادتنامه‌های دروغین نیز با شکست مواجه می‌شود، قاضی احمدزاده اقدام به برگزاری جلسهء دادگاه غیرقانونی با استناد به قانون مؤخر التصویب ۹۲، مادهء ۲۸۶ ( ق.م.ا) جرم افساد فی الارض نموده و مبادرت به صدور حکم غیرقانونی اعدام می‌کند که طبق آراء صادرهء دیوان عالی محترم کشور هم به لحاظ صدور حکم با استناد به قانون مؤخر التصویب ۹۲ (نقض مادهء ۱۰ ق.م.ا) و هم به لحاظ عدم تطابق با عناوین مندرج در مادهء ۲۸۶ قانون فوق و هم عدم تطابق با قانون قدیم مادهء ۱۸۳ تا ۱۸۸ فاقد وجاهت و اعتبار قانونی بوده‌است (صرف‌نظر از سایر جرائم ارتکابی نامبرده)

 

۵_مجدداً قاضی احمدزاده با مستشاری آقای طیرانی به جای متابعت از آراء صادرهء دیوان در آذر ٩۴ و صدور رأی برائت از اتهام انتسابی، با استناد غیرقانونی دوباره به مادهء ٢٨۶ قانون مؤخرالتصویب ٩٢، مبادرت به صدور حکم غیرقانونی اعدام اصراری نموده که باز هم به دلایل پیش گفته، حکم غیرقانونی صادره توسط دیوان محترم در شهریور ٩۶ نقض و به منظور انشاء رأی طبق بند ۴ قسمت ب مادهء ۴۶٩ به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ ضمن اینکه بر اساس شکایات ارائه شده، حکم‌های غیرقانونی اعدام صادره و اصرار بر این عمل مجرمانه، به منزلهء اقدام به شروع قتل عمد از طریق تخطی، انحراف و سوء استفاده از قانون بوده‌است (صرف‌نظر از سایر جرائم ارتکابی و فراهم کردن زمینهء دستگیری چند صد نفر توسط نیروهای امنیتی که به عنوان اعتراض به برگزاری دادگاه‌های غیرقانونی و … اقدام به تجمعات مسالمت آمیز نموده‌اند)

۶_در ادامهء این روند مجرمانه، شعبهء ١۵ به ریاست قاضی صلواتی و مستشاری قاضی احمدپور به عنوان دادگاه هم‌عرض با سرپیچی از آراء صادرهء دیوان مبنی بر مردود بودن اتهام وارده در آذر ٩۴ و شهریور ٩۶ و عدم تبعیت از بند ۴ قسمت ب مادهء ۴۶٩ آراء دیوان و این بار با استناد غیرقانونی به تبصرهء مادهء ٢٨۶ قانون مؤخرالتصویب ٩٢، اقدام به انشاء رأی محکومیت ۵ سال حبس نموده که به دلایل فوق الذکر عملی غیرقانونی و مغرضانه بوده‌است (صرف‌نظر از سایر جرائم ارتکابی و نقض مواد ٣، ٢۴٢ ،٣١٣، ۴٣٩ و…)

٧_عدم ارسال پرونده اتهام انتسابی افساد فی الارض به دیوان عالی محترم پیرو درخواست فرجام خواهی اینجانب و وکلایم و ارسال غیرقانونی آن به دادگاه تجدید نظر با سوء نیت شعبهء ١۵ (در حالیکه پروندهء این اتهام قبلاً دوبار در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفته (و اتهام وارده مردود شناخته شده است) و باز هم برای بار سوم میبایستی به دیوان ارجاع می شد.)

٨_با ارجاع غیرقانونی پرونده به شعبهء ٣۶دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست آقای احمد زرگر و مستشاری آقای حسن بابایی و تأیید حکم غیرقانونی شعبهء ١۵ قاضی صلواتی (به شرح بند ۶) و عدم توجه به آراء صادره دیوان عالی محترم، روند خلاف قانون و مجرمانه و سازمان یافتهء مقامات قضایی مرتبط با پروندهء اتهام انتسابی با یکدیگر ادامه یافته و حکم صادره توسط شعبهء ٣۶ سند قطعی دیگری برای اثبات اعلام جرم به شرح فوق می‌باشد. بنابراین، با نگاهی اجمالی به این روند رسیدگی، غرض‌ورزی و عدم بی‌طرفی، نقض قانون، عدالت و حقوق بشر، اطالهء وقت و طولانی نمودن روند دادرسی، تبانی و همدستی در ارتکاب جرائم سازمان یافته توسط مقامات قضایی مرتبط با پرونده در اقدام به ترور شخصیتی و سوء قصد به اینجانب به طرق مختلف به عنوان سند زندهء نقض حقوق بشر و قانون در دادگاه انقلاب اسلامی و… به اثبات می‌رسد که علی‌رغم ارائهء شکایات متعدد، ۴ بار اقدام به خودکشی (به منظور امتناع از ارائهء اعترافات کذب دیکته شدهء زوری و جلوگیری از صدمه رسیدن به خانواده ام به واسطهء تهدید کارشناسان امنیتی ثارالله) ١٧ باراقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به این روند مغرضانه و در نتیجه ٨ بار رفتن به کما… هیچ گونه توجهی در جهت احقاق حقوق تضییع شدهء اینجانب نشده‌است
لذا خواهشمند است بررسی و اقدامات قانونی مقتضی در این رابطه مبذول بفرمایید

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری_ ٩٧/٠۵/٢٧

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube